VerizonMediaPreplayBaseResponse

public protocol VerizonMediaPreplayBaseResponse

Represents a Verizon Media Preplay base response.